RSS

Bantahan atas topik : YESUS ADA SEBELUM ABRAHAM

22 Apr

Bantahan atas topik : YESUS ADA SEBELUM ABRAHAM

 * Yohanes 8:58
LAI TB, Kata Yesus kepada mereka: ‘Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.’
KJV, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.
TR, ειπεν αυτοις ο ιησους αμην αμην λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεσθαι εγω ειμι
Translit. interlinear, eipen {berkata} autois {kepada mereka} ho iêsous {Yesus} amên {sesungguhnya} amên {sesungguhnya} legô {Aku berkata} humin {kepadamu} prin {sebelum} abraam {Abraham} genesthai {ada/ menjadi/ eksis (lahir)} egô {Aku} eimi {Ada}.

Yesus Kristus membuat pernyataan yang tegas dalam jawabnya, merujuk kepada keberadaan mutlak. Kedua kata kerja γενεσθαι – genesthai dari kataγινομαι – ginomai . Kata kerja γενεσθαι – genesthai, “ada”, “menjadi”, “eksis” ditulis dalam second aorist, mirip dengan simple past tense.

sedangkan “Aku telah ada”, “εγω ειμι – egô eimi” , seharusnya “Aku ada” ditulis dalam bentuk Present Tense. Menurut kaidah tata bahasa, perbedaan kedua kata kerja ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu ‘timeless being’. Kaya Yunani εγω – egô (Aku) dan ειμι – eimi, kata kerja to be yang juga bermakna ada, eksis, mengungkapkan perbedaan dan merujuk kepada kelebihagungan Kristus.

Kontras sekali antara γενεσθαι – genesthai dalam tense aorist (mirip dengan past tense Inggris) dengan eimi yang present tense. “εγω ειμι – egô eimi”,”Aku ada” mencerminkan bahwa Yesus Kristus tidak terikat dengan waktu.

Silahkan perhatikan ayat Yohanes 8:58 dalam The Orthodox Jewish Brit Chadasha (OrthJBC) :

“Rebbe, Melech HaMoshiach said to them, ‘Omein, omein, I say to you, before Avraham came into being, Ani hu.'”

Note:
Ungkapan Ibrani, אֲנִי־הוּא – ANI HU dalam Perjanjian Lama hanya digunakan oleh TUHAN Allah, tidak pernah digunakan oleh manusia.
Selengkapnya pengertian mengenai אֲנִי־הוּא – ANI HU ini, Anda bisa membacanya di artikel Yesus Kristus adalah YHVH Perjanjian Lama yesus-kristus-adalah-yhvh-vt41.html#99

Bandinkan Yohanes 8:58 diatas dengan ayat-ayat dibawah ini yang menyatakan ke-Allah-an Yesus Kristus

* Yohanes 10:30 LAI TB, Aku dan Bapa adalah satu.
KJV, I and my Father are one.
TR, εγω και ο πατηρ εν εσμεν
Interlinear, egô {Aku} ka i{dan} ho patêr {Bapa itu} hen {satu} esmen {kami adalah}

* Yohanes 1:3LAI TB, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
KJV, All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
TR, παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν
Interlinear, panta {segala sesuatu} di {melalui} autou {Dia} egeneto {dijadikan} kai {dan} khôris {tanpa} autou {Dia} egeneto {dijadikan} oude en {tidak satupun} ho {(apa) yang} gegonen {telah jadi}

* Kolose 1:17
“Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia.”
KJV, And he is before all things, and by him all things consist.
TR, και αυτος εστιν προ παντων και τα παντα εν αυτω συνεστηκεν
Interlinear, kai {dan} autos {Ia} estin {ada} pro {sebelum} pantôn {segala sesuatu} kai {dan} ta panta {segala sesuatu} en {dalam/ melalui/ oleh} autô {Dia} sunestêken {ada/ tersusun}

* Wahyu 1:17-18
1:17 LAI TB, Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: ‘Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir,'”
KJV, And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:
TR, και οτε ειδον αυτον επεσα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος και επεθηκεν την δεξιαν αυτου χειρα επ εμε λεγων μοι μη φοβου εγω ειμι ο πρωτος και ο εσχατος
Interlinear, kai {lalu} ote {ketika} eidon {aku melihat} auton {Dia} epesa pros {aku jatuh didepan} tous podas {kaki-kaki} autou {Nya} ôs {seperti} nekros {(orang) yang mati} kai {dan} epethêken {Ia meletakkan} tên dexian {kanan} autou {Nya} cheira {tangan} ep {diatas} eme {ku} legôn {berkata} moi {kepadaKu} mê {janganlah} phobou {merasa takut} egô {Aku} eimi {Adalah} ho prôtos {Yang Awal} kai {dan} ho eschatos {Yang Akhir}

1:18 LAI TB, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
KJV, I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.
TR, και ο ζων και εγενομην νεκρος και ιδου ζων ειμι εις τους αιωνας των αιωνων αμην και εχω τας κλεις του αδου και του θανατου
Interlinear, kai {dan} o {(Dia) yang} zôn {hidup} kai {walaupun} egenomên nekros {Aku pernah mati} kai {namun} idou {sungguh} zôn eimi {Aku hidup} eis tous aiônas tôn aiônôn{sampai selama-lamanya} amen {Amin} kai {dan} echô {Aku memegang} tas kleis {kunci-kunci} tou adou {dunia orang mati (hades)} kai {dan} tou thanatou {maut}

Yohanes 8:58, ” sebelum Abraham jadi, Aku ada” adalah jelas sebuah pernyataan yang tegas bahwa Ia adalah Allah. Penjelasan selengkapnya, silahkan baca di artikel YESUS KRISTUS ADALAH ALLAH di viewtopic.php?p=80#80 dan seterusnya pada artikel
ADAKAH YESUS MERASA DIRINYA ALLAH ? di viewtopic.php?p=1210#1210

Blessings in Christ,
BP
August 28, 2006

=================================================================
BANTAHAN :
Jika kita perhatikan lebih teliti, Tafsir para Theolog Kristen itu membuat kita miris…sangatlah menyesatkan umat Kristen…Kasihan umat Kristen yg hanya bisa menjalani tanpa mampu meneliti….
mari kita sama-sama meneliti;
1.Jika ada tertulis kalimat Alkitab yg mendukung KeTuhanan Yesus,mereka akan sesegera mungkin menelaah dengan dasar linguistiknya dan pada akhirnya; “membenarkan kalimat itu adalah memang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan”.
2.Jika ada tertulis kalimat Alkitab yg tak mendukung keTuhanan Yesus, mereka akan menjawab dengan kalimat tanpa dasar dan mengada-ada ;”…Yesus berada dalam batasan-batasan inkarnasi sehingga posisi Bapa saat itu adalah lebih besar,lebih tahu!”
Atau dengan ilustrasi yg mengada-ada pula :”saat Megawati masih menjadi Presiden RI…Ketua Umum PDI-P tidak dapat memberhentikan Menteri Luar Negeri, tetapi Presiden RI dapat, nah, apakah Megawati tidak dapat memberhentikan Menteri Luar Negeri?”http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-baru-vt543-20.html#p1028
Sekarang mari kita membahas topiknya :
LAI TB, Kata Yesus kepada mereka: ‘Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.’
Kata kerja dalam Lexicon Yunani dikatakan γενεσθαι – genesthai,”ada”, “menjadi”, “eksis” digunakan dengan lintang besar(Bersifat literal, kiasan, intensif, dll).

γενεσθαι  verb – second aorist middle deponent middle or passive deponent
ginomai  ghin’-om-ahee:  to cause to be (gen-erate), i.e. (reflexively) to become (come into being), used with great latitude (literal, figurative, intensive, etc.)

Dan kata “εγω ειμι – egô eimi”,”Aku ada” adalah first person singular(orang pertama tunggal),dan ini tak menjamin apa-apa…
Theolog Kristen mengatakan ini bisa menjamin bahwa Yesus itu ‘timeless being'(Abadi) atau “kelebihagungan Kristus”dan”tak terikat dengan waktu!” ?
Dapat efek linguistik darimana mereka mengatakan kata-kata seperti itu?
Semua manusia berbentuk ‘deponent'(bersifat ‘fasif’ dan kemudian menjadi ‘aktif’).
Dan ini sesuai seperti yg dilansir oleh Al quran :
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
“Dan ingatlah ketika Tuhanmu hendak mengembangbiakkan keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, lalu diminta-Nya pengakuan mereka atas jiwanya masing-masing: ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu?’ Mereka menjawab: ‘Benar, kami mengakui Engkau Tuhan kami’. Hal ini kami lakukan agar nanti di hari kiamat kalian tidak mengatakan: ‘Kami dahulu lupa tentang perjanjian ini’. (QS 7:172)
Coba kita perhatikan H.R Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ini :
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جذعاء
Tak seorang pun yang dilahirkan kecuali menurut fitrah; kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana halnya hewan melahirkan anaknya yang sempurna telinganya. Adakah kamu ketahui ada cacat pada anak hewan itu?
Rasulullah saw. dalam hadis Qudsi:
يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاختالتهم عن دينهم وحرمت عليها ما أحللت لهم
Berfirman Allah Taala, “Sesungguhnya Aku ciptakan hamba-Ku cenderung (ke agama tauhid). Kemudian datang kepada mereka setan-setan dan memalingkan mereka dari agama (tauhid) mereka, maka haramlah atas mereka segala sesuatu yang telah Kuhalalkan bagi mereka.
Kata الفطرة lebih bersifat ‘awalan yang terawal’.
Didalam Islam, manusia hidup didalam 4 alam :
1. Alam ruh atau malakut(Al Ghazali),(QS 7:172),
2. Alam dunia (QS 43:32)
3. Alam barzakh atau kubur(QS 23:100)
4. Alam akhirat (QS 29:64).
Kesimpulan :
Manusia yang pernah menjejakkan kakinya dibumi ini , siapapun dia, para nabi-rasul, maupun umat awam masalalu,masakini,dan masa yg akan datang, mereka pernah atau akan merasakan 4 alam seperti yg tersebut diatas, mereka secara sendiri-sendiri(tunggal,tak diwakili apapun dan siapapun) telah “ada” dalam alam malakut dan mengemukakan janji dihadapan Penguasa semesta raya,Yang Maha Agung, yakni ;
Allah SubhanaWaTaala(SWT).
Jadi sangat berlebihan jika salah satu dari para nabi yg hanya melakukan beberapa mukjizat saja, dianggap sama atau sederejat dengan Allah SubhanaWaTaala(SWT).
Bahkan Nabi besar Muhammad Saw pada saat hendak menjelang ajalnya, malaikat pencabut meminta izin terlebih dahulu kepada kanjeng nabi :
وقال ملك الموت : “جئت لزيارة واتخاذ الحياة، إذا سمحت، إن لم يكن بعد ذلك سوف يعود الى بلاده.”
Kata Malaikat maut: “Saya datang untuk berkunjung dan untuk mencabut nyawa, seandainya engkau mengizinkan, kalau tidak maka saya akan kembali pulang.”
Dan peristiwa ini, tak menjadikan Kanjeng Nabi diTuhankan…
Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 22, 2011 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: